Stichting Natuurlijk Geuldal

Behoud en Versterking Nationaal Landschap Zuid LimburgBasisgegevens:


Doel:

De Stichting Natuurlijk Geuldal is een offficiële stichting met als doelstelling het behoud en de versterking van het Nationaal Landschap Zuid Limburg.
Specifiek: Natuur, landschap en leefomgeving.

Middel:

De stichting onderneemt zelf activiteiten maar kan ook betrokken worden bij activiteiten van anderen:
- Het schrijven van nota's met voorstellen.
- Ondernemen van activiteiten waaronder voorlichtingsbijeenkomsten.
- Ondersteuning van activiteiten van derden en geven van informatie.
- Indienen van zienswijzen of bezwaarschriften om haar doel te bereiken.
- Voeren van procedures om haar doel te bereiken.

De ANBI status is in aanvraag.Statuten:

Dit zijn onze statuten.

___________________________________________________

 

Activiteiten op chronologische volgorde (laatste boven).


 

Korte film: dierenleven in het 

Nationaal Landschap Zuid Limburg. 


Stichting Natuurlijk Geuldal vindt gehoor bij de provincie. Natuurgebied Emmaberg voorlopig gered.


Provinciaal Natuurbeheerplan 2019: Natuurwaarde dal tussen Broekhem en Emmaberg (Ignatiusvallei) is voorlopig gered. Gemeente Valkenburg heeft plan voor afwaardering en verbindingsweg niet onderbouwd. Natuurcompensatie is niet correct geregeld. Gemeente kan later uiteraard opnieuw het plan indienen.
Stichting Natuurlijk Geuldal is verheugd over het besluit van de provincie. Daarmee geeft ze aan dat gemeentebesturen zich ook aan duidelijke regels dienen te houden. Allert blijven loont.
Klik op Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2019 voor uitspraak.Stichting Natuurlijk Geuldal organiseert op
zondag 26 augustus 2018 van 14.00-16.00 uur 
een bezoek aan Ecotuin Keutenberg.


Een bezoek aan de tuin van Wilma Peeters en Peter Visser op de Keutenberg is een aparte ervaring en een bron van inspiratie voor liefhebbers van een grote maar ook een kleine tuin.
Vertrouw op de natuur en je eetbare sierweide wordt een onuitputtelijke bron van inspiratie, een thuis voor mensen, eetbare planten en dieren. Inheemse maar ook uitheemse planten met verrassende vruchten vinden hier hun plek. Een tuin, niet alleen om uit te eten maar ook om te ontspannen.
Al eens een Paw paw (Asimina triloba) of Sechuanpeperboom (Zanthoxylum simulans) gezien?
Proef de variatie van de diversiteit aan groenten op je bord uit de sierlijke moestuin, natuurlijk zonder kunstmest en gif. Met mooie borders en bogen waarlangs planten omhoog klimmen. Gezonde groenten kweken is een plezierige ontspanning.
Wat dacht u van een vers tomaatje rechtstreeks van de plant uit de volle grond of een appelwortel Yacon (Polymnia sonchifolia).
Bekende en onbekende kruiden in de kruidentuin vervolmaken de smaak van een maaltijd. Ze bezitten ook nog eens waardevolle voedingsstoffen.
Probeer eens de zeer pittige para kers (Spilanthes Oleracea) of ijskruid (Mesembryanthemum crystallinum). 
Kom kijken en doe leuke ideeën op.
De inkomprijs is € 3,- inclusief koffie/thee en kleine proeverij.
De tuin ligt in een natuur- en stiltegebied dus graag auto parkeren bij gemeenschapshuis ’t Geboew, Ljubljanaplein, Schin op Geul dan 20 minuten wandelen naar de ecotuin op de Keutenberg 5.
Zie ook: www.keutenberg.nl

_____________________

Milieuverbetering op de weg in het Heuvelland.
Alternatieven voor voertuigen met minder uitstoot en geluid.

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft een nota gemaakt en aangeboden aan gemeentebesturen en raden. In deze nota staan eenvoudige oplossingen voor een schoner Heuvelland. Zo doen we een voorstel om op termijn huurscooters op fossiele brandstof te vervangen door elektroscooters.
De nota is hier te vinden.


Stichting Natuurlijk Geuldal niet welkom bij werkgroepsbijeenkomsten Trambaan fietsroute.

Stichting Natuurlijk Geuldal krijgt geen kans om haar visie uit te leggen op de werkgroepsbijeenkomsten voor betrokkenen die door de provinciale en lokale overheden opgezet zijn voor het verkrijgen van steun voor de Trambaanfietsroute. Overheden willen een fietsroute tussen Maastricht en Aken maar daartegen is vanuit bewoners en betrokkenen veel weerstand. Overlast in kernen en natuurschade zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Stichting Natuurlijk Geuldal wordt geweerd.
Peter Visser van de Stichting: 'Bij het bekend worden ging het al goed fout. Bewoners en betrokkenen kregen geen enkele informatie. Waarschijnlijk omdat overheden het plan zonder veel weerstand erdoor probeerden te drukken. Na veel protesten en vele maanden later kwam toch de informatie op gang. Protesten werden nog heviger want het plan rammelde.'
Op verzoek van de protestbeweging werd door onafhankelijke deskundigen, professoren Aerts en Botzen, een beleidsanalyse gemaakt waaruit bleek dat nut en noodzaak ontbreekt en economische argumenten een magere onderbouwing kennen. Tijdens een bijeenkomst over de Trambaanfietsroute in Margraten kregen voornoemde onafhankelijke deskundigen geen minuut tijd voor een toelichting. Een schoffering voor deze personen en de democratische rechtsgang.
Peter Visser van de Stichting: 'Overheden laten hier duidelijk zien lak te hebben aan betrokkenheid van bewoners en deskundigen. De belofte tijdens een wandeling gedaan door de heer Claessens (manager) dat iedere betrokkenen de kans krijgt om via een werkgroep in te spreken wordt ook niet nagekomen. Onze Stichting, maar ook anderen worden geweerd. Wellicht omdat wij ons intens verdiept hebben in de hele problematiek en een alternatief voorstel Heerbaanroute gedaan hebben (zie eerder bericht op deze website). Als overheden op deze manier met ons omgaan zullen ze ons tijdens toekomstige procedures nog wel tegen komen want we hebben steekhoudende argumenten klaar liggen.'
Hieronder staat het antwoord van het management van de Trambaanfietsroute op onze vraag om betrokken te worden (let op onjuiste naamgeving van onze Stichting en onjuiste reden):
_______________________________

Geachte heer Visser,
Dank voor uw bericht.
We hebben een afweging gemaakt om te komen tot een evenwichtige vertegenwoordiging van belangen en belangstellenden met zowel voor- als tegenstanders in de werkgroepen en klankbordgroep.
De stichting Geuldal hebben we vooralsnog niet uitgenodigd.
Reden hiervoor is dat de Trambaanfietsroute niet door het Geuldal loopt.
Indien u onze keuze of mening anders ziet wil ik graag met u daarover in gesprek. U kunt mij te allen tijde hierover mailen of bellen.
Met vriendelijke groet,
De trambaan fietsroute
ing. E.J.H. (Edwin) Claessens MBA
Omgevingsmanager Trambaanfietsroute Maastricht-Aken.Columns:

Buitengoed Geul. 

Opiniestuk over het Geuldal 


MAA (Maastricht Aachen Airport),
Hoe overheden dienstbaar zijn, maar niet aan haar burgers.

Achtergrondbijdrage van René van der LuerFietsroutes: Alternatief voor de Trambaanfietsroute: Heerbaanfietsroute

Stichting Natuurlijk Geuldal heeft zich verdiept in de, door overheden, geplande Trambaanfietsroute. Aan dit, overigens goed initiatief, kleven volgens bewoners en belanghebbenden een aantal nadelen (leefbaarheid, natuurwaarden). Daarom heeft de Stichting gezocht naar een alternatief. Dit is de Heerbaanfietsroute geworden: Een snelle fraaie verbinding tussen Maastricht en Aachen.

Nota Heerbaanfietsroute.


Nieuwe fietsroutes prima,
maar niet ten koste van natuur of wandelpaden.

De provincie en gemeentes willen meer ffietsroutes. Helaas betekent dat vaak minder natuur en minder wandelrust maar wel meer asfalt. Goede reden op actiegroepen te ondersteunen: http://www.trambaanfietsroute.eu/ Maar elders in het Nationaal Landschap Zuid Limburg dreigen ook 'foute fietsroutes' te ontstaan. Stichting Natuurlijk Geuldal stelt zo'n fietsroute in Valkenburg aan de kaak. Een route die in het centrum een voetgangersdomein doorkruist, vervolgens een prachtig smal wandelpad 'Achter de Erke gebruikt en tot slot de regionale 'gedichtenroutelangsdegeul' onveilig maakt. Het antwoord van de gemeente Valkenburg is triest.


Natuur Manifest Natuurrijk Heuvelland 2018 - 2022 

Aan politieke partijen

Wij maken ons zorgen over de kwaliteit van het Zuid-Limburgse heuvelland. In de afgelopen vier jaar zijn er een aantal ruimtelijke ontwikkelingen geweest die het landschap en de natuur in het heuvelland geen goed hebben gedaan, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van steeds meer grote stallen. Begin 2018 zijn er al weer plannen die leiden tot een verdere teloorgang van het unieke Zuid-Limburgse heuvelland, bijvoorbeeld 9 km wegverharding voor de zogenaamde trambaanfietsroute.
Kiezers kunnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het verschil maken door te stemmen op politieke partijen die zich inzetten voor natuur- en landschapsbescherming.
Natuur en Milieu Federatie Limburg, Bond Heemschut Limburg en Stichting Natuurlijk Geuldal roepen politieke partijen in het Heuvelland van Zuid Limburg op onderstaand manifest te ondertekenen én de daad bij het woord te voegen gedurende de komende raadsperiode. Stuur uw reactie naar Stichting Natuurlijk Geuldal, Keutenberg 5, 6305 PP Schin op Geul of naar natuurlijkgeuldal@gmail.com
1.     Geen nieuwe verharde wegen in het buitengebied, dus:
·        Een nieuwe weg is altijd onverhard.
·        Bestaande holle en overige onverharde wegen worden nooit verhard.
·        Bestaande verharde wegen worden niet verbreed (met uitzondering van het aanleggen van fietsstroken die fysiek gescheiden zijn van de rijbaan).

2.     De geplande trambaanfietsroute leidt tot aantasting van de natuur en het landschap. De oude trambaanroute is immers een stille, groene verbinding tussen Maastricht en Vaals met een – vanwege het aantal zeldzame planten en dieren – hoge ecologische waarde. Het is één van de weinige serieuze oost-west-verbindingen voor de migratie van flora en vooral fauna.
Om bovenstaande redenen en omdat er al goede oost-west-fietsverbindingen zijn tussen Maastricht en Vaals (de knooppuntenroutes), dient de geplande trambaanfietsroute te worden heroverwogen, inclusief:
·        onderbouwing van nut en noodzaak
·        vergelijking met de bestaande knooppuntroutes
·        meer aandacht voor de wensen van omwonenden.

3.     Er komt een gemeentelijk plan van aanpak om de overlast, onveiligheid en schade van landbouwmachines en toeristisch-recreatief verkeer in woonkernen, kwetsbare gebieden en op de weg te verminderen. Bij dit plan van aanpak worden de inwoners van de gemeente actief betrokken.

4.     Bij bouwaanvragen met een grote impact op natuur, landschap en/of milieu (bijvoorbeeld vakantie-accommodaties, woningen, stallen/loodsen en andere bedrijfsgebouwen) heeft de gemeente de taak, omwonenden, natuurorganisaties en de initiatiefnemer voorafgaand aan de besluitvorming met elkaar te laten overleggen, ook wanneer de betreffende aanvraag past binnen de wetgeving. Behoud en versterking van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van het heuvelland zijn daarbij de uitgangspunten.

5.     Bij een ingreep in het landschap wordt het geld uit het Landschapsfonds gebruikt voor landschaps- en natuurherstel in de omgeving waar de ingreep plaatsvindt. De gemeente betrekt bewoners en lokale natuurorganisaties actief bij de besluitvorming over de besteding van het geld.

6.     Op gronden die de gemeente in eigendom heeft, draagt zij zorg voor het behoud van de daarop aanwezige natuurwaarden en landschapselementen én ontwikkelt zij – waar mogelijk – de natuur- en landschapswaarden op deze gronden, al dan niet in samenwerking met burgerinitiatieven en natuurorganisaties. Bovendien handhaaft de gemeente actief op het oneigenlijk toe-eigenen en gebruik van deze gronden (inclusief bermen) in haar bezit.

7.     De gemeente steunt initiatieven die het floreren van duurzame (natuurinclusieve) landbouw en veeteelt vergroten.

8. De gemeente participeert in en steunt initiatieven die de soortenrijkdom van planten en dieren verbeteren.


Leeuwterrein Valkenburg, ontwerp en zienswijze.

De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft het ontwerpplan voor het Leeuwterrein ingediend. SNG vindt dit een goed plan, maar we hebben toch enkele opmerkingen en een goed idee dat u in de zienswijze ontwerp bestemmingsplan Leeuwterrein kunt lezen.


Maastricht Aachen Airport, activiteiten tegen meer overlast.

 


Overheden sjoemelen met feiten door het aandragen van foute cijfers, informatie achter houden en een ondemocratische houding. PvdD en GL in PS stelden vragen aan GS. Provinciale vragen en antwoorden. 


Megastallen, loodsen en het Nationaal Landschap Zuid Limburg: Onmogelijke combinatie.

Schaalvergroting in de agrarische sector veroorzaakt niet alleen lelijke productievelden maar ook grote lelijke loodsen (opslag landbouwproducten) en megastallen (nog meer vee). Natuurlijk Geuldal waarschuwt voor onomkeerbare landschapsvernietiging (zie link hieronder). In haar tijdschrift 'Limburgs Milieu' van december 2017 staan uitstekende artikels over dit probleem: Limburgse overheden hebben prachtige regelgeving maar in de praktijk kijken ze de andere kant op als er weer een grote loods of stal in de planning ligt.
Gevaar voor nog meer megastallen.
Honderden dieren houden in een megastal heeft niets te maken met een boerenbedrijf maar is een industriële activiteit met dieren (als je het al zou willen...) en hoort op een industrieterrein. Grote loodsen met landbouwproducten ook.Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg,
ontwerp en zienswijze.

De provincie heet in het kader van POL 2014 met de regio's afspraken gemaakt over de invulling van het land m.b.t. economische activiteiten. De regio's hebben grote autonomie en dat pakt voor landschap en natuur niet altijd even goed uit...
Lees hier de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg.
Lees over de zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg van Stichting Natuurlijk Geuldal.Topparken: Bezwaarschrift vergunningverlening Résidence Valkenburg.

De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft Topparken vergunning verleend voor een aantal zaken. Daar zitten activiteiten tussen die de natuur en het landschap kunnen schaden en tevens een bedreiging kan zijn voor de leefbaarheid. Vandaar ons bezwaarschrift.
Vleerm
uizen in Valkenburgse grotten.

Ecologie en economie kunnen zeker samen gaan als overheden de juiste maatregelen nemen. Dat is nu nog niet. Hieronder de zienswijze.
Vleermuizenbescherming Valkenburgse grotten.